آشنایی مختصر با افزونه UpRaise for Employee Success

افزونه UpRaise for Employee Success اولین افزونه مدیریت پیشرفته Agile برای جیرا است. این افزونه بهترین راه برای سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی است و باعث افزایش بازگشت سرمایه برای سازمان ها می شود. افزونه UpRaise for Employee Success یک سیستم پیشرفته، برای مدیریت نتایج و اهداف کلیدی، دریافت مداوم بازخوردها و تهیه فرم های بازبینی است که یکپارچه جیرا را بهبود می بخشد.