آشنایی با ابزار بیت‌باکت از اطلسیان

در تیم‌های توسعهٔ نرم‌افزار لازم است تا کد‌های مرتبط با پروژه به صورتی مدیریت شده و امن بین اعضای تیم به اشتراک گذاشته شود تا اعضا بتوانند به صورت همزمان برای پیش‌برد پروژه فعالیت کنند. ابزار‌های ورژن کنترل برای همین منظور توسعه داده شده‌اند که علاوه بر امکان اشتراک کد‌، […]