مدیریت اموال سازمان در جیرا

screenshot_10282013_130908

اموال سازمان و مدیریت آنها جزء لاینفک مدیزیت سازمانی می باشد
که جیرا می تواند آن را مدیریت نماید

http://blogs.atlassian.com/2014/03/jira-asset-management-overview/