مدیریت منابع انسانی در جیرا

tm-image1

مدیریت منابع انسانی در سازمانها یکی از نیازهای اصلی و اولیه می باشد که
در جیرا با چند فرآیند کامل پوشش داده می شود .

۱- فرآیند ورود افراد و استخدام آنها در سازمان

Employee-onboarding-Workflow

۲- فرآیند خروج افراد و تسویه آنها از سازمان

Employee-offboarding-Workflow

۳- فرآیند نگهداشت و ویرایش کاری افراد در سازمان

Personal-details-change-Workflow

۴-فرآیند درخواست افراد در سازمان مانند فرآیند مرخصی

https://confluence.valiantys.com/display/HWB/Installation%20Guide