خدمات در حوزه ابزار

شرکت پارس دانی سان تمامی خدمات مربوط به نصب ،استقرار ،آموزش،
پشتیبانی ،پیکربندی و مشاوره محصولات اطلسیان را برای مشتریان عزیز
انجام می دهد.